INFORMACJE

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Tyburska i Wspólnicy Spółka Komandytowa, świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych i na zasadach określonych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną, świadczoną z zachowaniem należytej staranności oraz niezależności poprzez podejmowanie wszelkich czynności, jakie w granicach prawa mogą być podjęte w interesie podmiotu, na rzecz którego świadczona jest pomoc prawna.

W kontaktach z klientami zapewnia się zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, a także powstrzymanie się od działalności, która prowadziłaby do kolizji interesów pomiędzy klientami. W razie potrzeby lub na życzenie klienta zapewnia się współpracę innych radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych lub doradców podatkowych, posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie.

Radcy prawni wykonujący czynności zawodowe są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem czynności zawodowych.
Aktualnie suma ubezpieczenia obowiązkowego wynosi 409.240 PLN. Kancelaria posiada dodatkowe ubezpieczenie OC na kwotę 1.023.100 PLN oraz nadwyżkowe OC na kwotę 1.000.000 PLN.